Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање рањивих друштвених група у Чачку
Атеница

НОВОСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПОСЛОДАВАЦА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОБУКУ НА РАДНОМ МЕСТУ ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ Други јавни позив - ДОМАЋИНСТВА Обрасци - ДОМАЋИНСТВА Други јавни позив - РЕКОНСТРУКЦИЈА Обрасци - РЕКОНСТРУКЦИЈА

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У JABHOJ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ,,НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ…

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И…

КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА СЕБЕ – АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ…

Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије У оквиру пројекта „Не остављајући…

Предлози листи корисника за куповину породичне стамбене јединице и реконструкцију породичне куће или стана У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У оквиру пројекта „Не остављајући…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и…

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пројекат финансира Евопска унија путем Програма подршке ЕУ социјалном становању и активној
инклузији
који имплементира УНОПС (Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге).

Укупна вредност пројекта је 1.314.322,60 USD

Вредност донације: 1.097.000,00 USD

Допринос Града: 217.233,60 USD

Адекватно становање је један од првих и основних корака у процесу социјално-економске инклузије рањивих друштвених група у Србији и заштите њихових људских права. Ипак, и поред добијања овог типа подршке, корисници често остају изложени ризику од сиромаштва и социјалне искључености. Због вишеслојне социјалне искључености, они остају заробљени у ситуацији сиромаштва што даље води неодрживости стамбених решења и на крају читавог система подршке.

Социјална искљученост је вишедимензионалан проблем и потребно јој је приступити на тај начин. Према Савету Европе, социјална инклузија је процес који омогућава онима који су у опасности од сиромаштва и социјалне искључености да добију прилику и ресурсе потребне за пуно учешће у економском, друштвеном и културном животу и за постизање животног стандарда који се сматрају нормалним у друштву у коме живе.

Пројекат је планиран кроз опсежан процес процене потреба и има за циљ да пружи свеобухватан одговор на идентификоване хитне потребе припадника осетљивих група на локалном нивоу, у складу са релевантним националним и локалним стратегијама и политикама, уз примену принципа доброг управљања.

ПРОБЛЕМ

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Акција је осмишљена са циљем да допринесе друштвеној инклузији жена и мушкараца, девојчица и дечака у Чачку који доживљавају сиромаштво и социјалну искљученост стварањем адекватних животних услова и омогућавањем њиховог активног учешћа у друштву.

Овај пројекат обухвата кориснике из 4 различите циљне групе: Роме, жене жртве насиља у породици, особе са инвалидитетом и децу и младе без родитељског старања којима је престао смештај у хранитељским породицама или установама социјалне заштите, као и локално становништво које живи у неодговарајућим условима и у сиромаштву или социјалној искључености.

Пројекат је индиректно усмерен на систем социјалне заштите и пружања социјалних услуга на локалном нивоу, као и на локалну заједницу и локалну самоуправу. Пројекат тежи да кроз различите активности развије локалну инфраструктуру социјалног становања, понуду социјалних услуга,  подржи локални економски развој, капацитете за реализацију пројеката финансираних од стране Европске уније и других донатора и повећа свест о социјалним проблемима и толеранцију у локалној заједници.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ

  • 44 угрожене породице (приближно 140 појединаца) ће добити одговарајућу стамбену подршку
  • Изградња 1 вишепородичне зграде, куповина 14 индивидуалних стамбених јединица и реконструкција 18 постојећих стамбених јединица
  • 44 породице (најмање 88 појединаца) биће подржане кроз мере активног укључивања које укључују економско оснаживање, пружање социјалних услуга, психо-социјалну подршку, правну помоћ и опремање домаћинства намештајем и уређајима.
  • Психо-социјална подршка као иновативна социјална услуга развијена у оквиру Зрачка
  • Волонтерска мрежа ће бити успостављена у оквиру Зрачка
  • Толеранција и разумевање ће бити промовисани у локалној заједници

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ

Пројекат реализује Град Чачак у партнерству са Градском стамбеном агенцијом, као координатором политике социјалног становања на локалном нивоу, Центар за социјални рад, као водећа установа социјалне заштите, Центар за пружање услуга социјалне заштите Зрачак Чачак и удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу (ИДЦ) као организација цивилног друшва са јаким искуством у пројектима становања, економском оснаживању и развоју социјалних услуга. На овај начин успостављен је холистички приступ, заснован на међусекторској сарадњи и размени знања и информација.